POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIAL: NURIA RIBERA SOLER
NIF: 34748514E

DIRECCIÓ POSTAL: AVDA PAISOS CATALANS LOCAL 7 C 08192, SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA)

DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: info@espaiwellness.es

TELÈFONS: 937227423

OBJECTE PRINCIPAL: Centre d’estètica.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de NURIA RIBERA SOLER amb NIF 34748514E i domicili social situat a AVDA PAISOS CATALANS LOCAL 7 C 08192, SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que NURIA RIBERA SOLER té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web.
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari web

Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds.
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Cap.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.

Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l’entitat.
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
Base legítima: El compliment d’una llei.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.

Newsletters

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per fer l’enviament corresponent a la Newsletter a la qual s’ha subscrit.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Cap.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.

Registre dels usuaris

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades per poder registrar-se com a usuari.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: No se’n preveuen.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.

Gestió de la compra i/o contractació de serveis

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de gestionar-ne la compra, així com per al correcte desenvolupament, compliment i execució del contracte entre ambdues parts.
Termini de conservació: durant el termini necessari per gestionar la compra dels productes o serveis adquirits incloent-hi possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular.
Base legítima: L’execució d’un contracte.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Les vostres dades podran ser comunicades en cas de ser necessari a empreses que subvencionin els concursos, premis i/o promocions
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.

Gestió econòmica i administrativa

Finalitat: gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.
Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O.7/2012
Base legítima: L’execució dun contracte.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192

Drets dels interessats NURIA RIBERA SOLER informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.
 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de NURIA RIBERA SOLER, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de NURIA RIBERA SOLER.
Para poder ejercer cualquiera de los derechos descritos anteriormente deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 • Presentació d´un escrit a l´adreça AVDA PAISOS CATALANS LOCAL 7 C 08192, SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA) (a l´atenció de NURIA RIBERA SOLER) o bé a través de correu electrònic info@espaiwellness.es.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·licite l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
 • Nom, cognoms de linteressat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s’acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula.
 • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

NURIA RIBERA SOLER es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que en garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

Sol·licita més informació sobre el tractament!